Definities 

In deze algemene voorwaarden betekent: 

Auto: een personenauto van maximaal 3.500 kg; 

In te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper aan de verkoper wordt verkocht; 

Koper: degene die ingevolge de overeenkomst een auto van verkoper koopt; 

Overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een auto; 

Schriftelijk: in geschrift of elektronisch; 

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; 

Verkoper: Bodewes Auto eMotion

 

Artikel 1 Algemeen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen verkoper en koper. 

2. Op verzoek worden deze algemene voorwaarden door verkoper beschikbaar gesteld c.q. toegezonden. 

 

Artikel 2 Het aanbod 

1. Iedere aanbieding van de verkoper is vrijblijvend en wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht. 

2. Het aanbod bevat tenminste de prijs van de aangeboden auto. 

3. Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet. 

4. De koper moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is er geen termijn aangegeven dan moet de koper direct aanvaarden. 

5. Een elektronische aanvaarding van de aanbieding door koper is slechts geldig als deze door verkoper is bevestigd. 

6. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen. 

 

Artikel 3 De overeenkomst 

1. De overeenkomst dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd. 

2. Van de overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijk vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst nietig of vernietigbaar. 

3. In de overeenkomst wordt in ieder geval opgenomen: 

– De gegevens van de verkoper, zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres; 

– De gegevens van de koper, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; 

– De omschrijving van de auto en eventueel de in te kopen auto, beide met eventuele toebehoren; 

– De prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop. De overeenkomst geeft aan of het een vaste of een niet-vaste prijs is; 

– De prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van de auto; 

– De afleveringskosten van de auto; 

– De leveringsdatum, en of dit een vermoedelijke of vaste datum is; 

– De wijze van betaling. 

 

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud 

De auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen op grond van de overeenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Totdat de koper de formele eigendom van de auto heeft gekregen, moet hij de auto WA + casco verzekeren, de kosten betalen en het risico op het beschadigd of vermist raken van de auto dragen. Ook moet hij op zijn kosten het onderhoud laten uitvoeren. Koper is als houder en berijder van de auto aansprakelijk. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

Artikel 5 Het risico voor de auto 

1. Tot het tijdstip van feitelijke levering is de auto voor rekening en risico van de verkoper. 

2. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van koper en komen alle kosten voor zijn rekening. 

 

Artikel 6 Prijswijzigingen 

Verkoper kan de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid. In ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen worden te allen tijde doorberekend aan de koper.

 

Artikel 7 Betaling 

1. De uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting van koper tot betaling van de koopsom aan verkoper is een brengschuld. 

2. De volledige koopsom dient door koper aan verkoper te zijn voldaan voordat de levering van de auto plaatsvindt. 

3. Indien koper niet tijdig en/of niet volledig voldoet aan zijn hierboven omschreven betalingsverplichting is koper door dat enkele feit in verzuim, derhalve zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Koper is met ingang van het moment waarop hij in verzuim verkeert een vertragingsrente aan verkoper verschuldigd van 1,5% per maand over de geheel of gedeeltelijk onbetaalde koopsom, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend. Dit laat onverlet de verplichting van koper om de gehele koopsom, vermeerderd met de hiervoor genoemde vertragingsrente, aan verkoper te voldoen. 

4. Indien en zodra koper in verzuim verkeert is hij tevens gehouden aan verkoper te vergoeden alle mogelijke kosten die verkoper, zowel in als buiten rechten, moet maken in verband met de invordering van de koopsom. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag. 

5. De koper kan geen beroep doen op verrekening of schuldvergelijking, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

 

Artikel 8 Levering 

1. Leveringstermijnen zijn indicatief. Bij overschrijding van de (vermoedelijke) leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen, met een termijnstelling van drie weken. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. 

2. Overschrijding van de (vermoedelijke) leveringstermijn maakt de verkoper niet schadeplichtig. 

3. Indien de overschrijding van de (vermoedelijke) leveringstermijn het gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper, hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 9 Ontbinding en boete 

1. Indien en zodra koper in verzuim is op grond van artikel 7.3 heeft verkoper het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden ten gevolge waarvan voor koper de verplichting ontstaat aan verkoper te vergoeden alle kosten, waaronder begrepen de door verkoper geleden schade, de in artikel 7.3 genoemde vertragingsrente en de in artikel 7.4 genoemde buitengerechtelijke invorderingskosten. 

2. Indien en zodra de overeenkomst door verkoper is ontbonden omdat koper in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tekort schiet is koper aan verkoper een boete verschuldigd ter grootte van 15% van de overeengekomen koopprijs. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid voor verkoper om jegens koper aanspraak te maken op vergoeding van de volledige door verkoper geleden schade, indien deze de genoemde boete overschrijdt. 

 

Artikel 10 Annulering 

1. Koper heeft de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper is zijn verplichtingen tekort is geschoten. 

2. Een annulering door koper dient schriftelijk plaats te vinden. 

3. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die verkoper lijdt ten gevolge van deze annulering te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto, tenzij verkoper kan aantonen dat de werkelijke schade hoger is, in welk geval dat hogere bedrag geldt. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft verkoper het recht nakoming van de gesloten overeenkomst te verlangen. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. 

 

Artikel 11 Garantie 

De verkoper verstrekt op de auto geen garantie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 12 Afwijkingen 

Afwijkingen ten opzichte van deze Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen aanvullingen/uitbreidingen, zijn uitsluitend geldig indien deze in de overeenkomst zijn vastgelegd.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoper het recht een eventueel geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.